menu

namme

Dûnsjûn & dûnsaginda

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

Dûnsjûn

Begjinners en dûnsers dy't al mear ûnderfining hawwe dûnsje mei elkoar. Oan it begjin fan it nije seizoen wurdt der ekstra oandacht bestege oan it learen fan passen en figuren. Ofwikseljend wurde der ienfâldige en muoilike dûnsen dien, sadat sawol de begjinners as dejingen dy't al langer dûnsje plezier oan de dûnsjûnen belibje. Om ûngefear healwei njoggenen hâlde wy in koarte teepauze.


Dûnsaginda seizoen 2024-2025

Wy dûnsje op de tongersdeitejûn. De lessen binne fan 19.30 oant 21.30 oere.
Dit mei achtslaan fan ûndersteande data:

  •   5 septimber: Earste dûnsjûn
  • 12 septimber: Iepen les
  • 31 oktober: Gjin les y.f.m. hjerstfakânsje
  •   7 novimber: Lede-/jiergearkomste
  • 19 desimber: Tema-jûn: Lucia
  • 26 desimber en 2 jannewaris: Gjin les y.f.m. krystfakânsje
  • 13 febrewaris: Utwikselingsjûn (mei Drachda)
  • 20 febrewaris: Gjin les y.f.m. foarjiersfakânsje
  • 24 april: Lêste les fan it seizoen.

De start fan it seizoen is yn 'e regel medio septimber, en it rint troch oant en mei maaie.
De kontribúsje foar in jier komt op € 135,–.
Elts seizoen organiseare wy ien of meardere spesjale jûnen. Op sa'n spesjale jûn wurdt oan de hân fan in bepaald tema ekstra oandacht bestege oan folkloare, muzyk, sang en net te ferjitten hapkes en drankjes.
Ienkear yn 't jier, ûnder in dûnsles yn novimber, hâlde wy de algemiene ledegearkomste. Nei ôfrin geane wy wer dûnsjen. As it nedich is, skriuwe wy in ekstra ledegearkomste út.


Oersjoch fan de dûnsen

Om in yndruk te jaan hokker dûnsen wy allegearre dogge, in list fan de dûnsen fan it ôfrûne seizoen.
Fan elke dûns binne wol fideo's te finen, almeast op YouTube.

2023-2024
Kefel – Israël
Celtic Thunder
Corlu Aroman – Roemeenje
Sapphire Sea – Ingelân
Pirotski Čačak – Servje/Pirot
Libi – Israël
Oige ja vasemba – Estlân
Enino horo – Bulgarije
Vallja e Pllanës – Albaanje
Do Mar Çiften – Albaanje
Athela Mou – Grikelân
Vals à Capri
Tu Romnie – Roma
Sabrali sa se, Sabrali – Bulgarije
Ach Eleni – Grikelân
Trenulețul – Moldaavje

foto   foto   foto
(klik op in foto foar in fergrutting)

footer1

footer2